PVDA is onthutst: waarom vraagt SVK om drie keer meer kwik te mogen lozen dan wettelijk toegestaan?

Kwik is een extreem giftig metaal, ook voor de mens. En wat blijkt nu? Het bedrijf SVK heeft een aanvraag ingediend om de norm voor kwik dat bij de productie van cement in haar afvalwater terechtkomt, met 300% te verhogen. De PVDA vindt dat SVK zich aan de wet moet houden en vraagt zowel het stadsbestuur als de provincie om dit niet toe te staan. PVDA vraagt ook aan milieubewuste burgers om een bezwaarschrift in te dienen voor 16 maart.

Kwik is een zeer gevaarlijk metaal dat via het water in de voedselketen kan belanden. Dat is ook de reden waarom de wettelijke normen voor kwik zeer laag zijn: de toelaatbare concentratie aan kwik in het afvalwater van SVK bedraagt 0,15µg/L (microgram per liter). Maar SVK vervuilt veel meer dan toegelaten. En dus zou je verwachten dat het bedrijf het productieproces en de waterzuivering aanpast? Niet dus. Het is de omgekeerde wereld: SVK vraagt om laksere normen terwijl de normen ons net moet beschermen! Niet voor niets waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad zwangere vrouwen voor ongewenste inname van kwik via de voedselketen.

5 x te veel

Wat zeggen de cijfers? De voorbij jaren heeft SVK zelf 26 stalen genomen in de periode 2018-2020: geen énkel staal voldoet aan de maximumnorm. Sommige stalen overschrijden de norm zelfs met 500%. Wat zegt SVK? SVK beweert dat die overschrijdingen “minimaal” zijn. Maar haar eigen cijfers geven een maximale overschrijding aan van factor 5 en een gemiddelde overschrijding van factor 2,4.

Om toch in regel te zijn doet SVK nu een aanvraag om de norm voor het bouwbedrijf te verhogen met 300%! Terwijl de milieuwetgeving (VLAREM) kwik klasseert als een “prioritair gevaarlijke stof, waarvoor de maatregelen moeten gericht zijn op stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen”.

Absurditeit van de vraag

SVK werpt ter verdediging op dat haar afvalwater verdund wordt. Maar de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) staat dit “voor de meest gevaarlijke stoffen”, waaronder kwik, niet toe en stelt dat elke verdunning moét vermeden worden. Sterker nog: de lozingsnorm voor kwik bijstellen, dat staat haaks op de geest van het VLAREM en het integraal waterbeleid 2016-2021.

Letsels aan organen

Kwik is een zeer gevaarlijk metaal dat kan leiden tot hersenletsel, nier-, en longbeschadiging. Vooral via de consumptie van vis worden mensen aan kwik blootgesteld. Bij recente metingen van de VMM wordt de kwaliteitsnorm voor kwik nog steeds op alle meetplaatsen overschreden. Onderzoek toont ook aan dat het visbestand in onze rivieren en meer bepaald de baars en de paling een te hoog gehalte aan kwik bevatten (Bron:DS 07/07/2017).

Uit de vraag van SVK kunnen we besluiten dat hun waterzuivering is niet afgestemd op hun productieproces. Een installatie voor het zuiveren van zware metalen ontbreekt, en dat is een ernstig tekort. Nochtans zijn er verschillende technieken om zware metalen uit afvalwater te zuiveren. Volgens SVK is dat een buitensporige kost, maar een kosten-batenanalyse is niet terug te vinden in hun motivatie...

Twee maten, twee gewichten?

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het water in de Vlaamse beken en rivieren tegen 2027 zuiver moet zijn. In Vlaanderen is een op de acht huizen niet aangesloten op de riolering: Waasmunster blijkt de slechtste leerling van de klas in het Waasland. Heel wat Waaslanders investeerden reeds – verplicht – in een IBA, een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater.

Het kan nu toch niet dat SVK de kosten van haar grote vervuiling doorschuift naar de samenleving? Uit haar eigen meetresultaten blijkt dat zij al jaren de wettelijke norm overschrijden. Waarom komt dit nu pas aan de orde? En wat is er geloosd in de periode voor 2018? Hoeveel kwikvervuiling heeft SVK historisch veroorzaakt in de Wase wateren?

Het bedrijf wil zich nu in regel stellen: niet door het water te gaan zuiveren en de opgelegde norm na te leven, maar door een afwijking van de norm te vragen. Volgens de PVDA moet SVK zich zoals elk bedrijf houden aan de milieuwetgeving. Te meer omdat er reeds een ernstige historische vervuiling is van kwik.

Oproep naar de burgers!

PVDA Sint-Niklaas roept iedereen op om voor 16 maart 2021 een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanvraag van SVK om de norm voor kwik in het afvalwater met 300% te verhogen. “Als je ons leefmilieu wil beschermen, dan kan je dit voorbeeldbezwaarschrift indienen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. “We willen dat onze waterlopen zoveel mogelijk vrij gehouden worden van het gevaarlijke kwik en vragen dat zowel het stadsbestuur als de provincie SVK verplicht om de wettelijke norm voor kwik na te leven. Want de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen is echt wel belangrijker dan winsten creëren voor dit bedrijf.”

Bezwaar indienen kan per e-mail: [email protected] of via de website van het omgevingsloket: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/#openbaaronderzoek/projectuuid=N91Ll7zOTq-O2Zn5BDXcig

Bekijk hier een voorbeeld bezwaarschrift.