Bezwaarschrift verhoging lozingsnorm voor kwik van SVK

PVDA Sint-Niklaas roept iedereen op om voor 16 maart 2021 een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanvraag van SVK om de norm voor kwik in het afvalwater met 300% te verhogen. “Als je ons leefmilieu wil beschermen, dan kan je dit voorbeeld bezwaarschrift indienen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. “We willen dat onze waterlopen zoveel mogelijk vrij gehouden worden van het gevaarlijke kwik en vragen dat zowel het stadsbestuur als de provincie aan SVK vraagt om de wettelijke norm voor kwik na te leven. Want de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen is belangrijk.”

Meer info over deze vervuiling vind je hier.

Stuur onderstaand bezwaarschift voor 16 maart ondertekend per e-mail naar [email protected]. Of dien het in via de website van het omgevingsloket: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/#openbaaronderzoek/projectuuid=N91Ll7zOTq-O2Zn5BDXcig. Of stuur het per post naar Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, geadresseerd aan de Burgemeester.

Onderwerp: Bezwaarschrift tegen de aanvraag tegen het verzoek tot verhogen van de lozingsnorm voor kwik in het bedrijfsafvalwater van SVK, dossiernummer 2021/85-OMV_2021004915.

Aan de heer Burgemeester,
Aan de dames en heren van het College van Burgemeester en Schepenen,
Aan het stadsbestuur Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
29 oktober 2020

Betreft: Bezwaarschrift tegen het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden (dossiernummer 2021/85-OMV_2021004915) betreffend het bijstellen van het lozen van bedrijfsafwater en de lozingsnorm voor de parameter kwik in het bedrijfsafvalwater van de verzoeker Scheerders Van Kerckhove’s Verenigde Fabrieken nv, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas.

Geachte,
Graag teken ik, ……………………………………..….., met dit schrijven formeel bezwaar aan tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning met referentie 2021004915, en met als projectnaam ‘Afkoppeling en lozing van bedrijfsafvalwater’. Ik verzoek het College van Burgemeester en Schepenen hierbij om de bovenvermelde omgevingsvergunning en specifiek de bijstelling van de lozingsnorm voor kwik niet toe te staan.

Bevestigt u even voor goede ontvangst van deze mail aub?

Huidig bezwaarschrift dien ik in als bezorgde Sint-Niklazenaar. Hierbij verwijs ik naar volgende (niet-exhaustieve) lijst van bezwaren:

  1. Kwik is een zeer toxisch metaal. Toxische effecten bestaan onder meer uit hersenletsel, nier-, en longbeschadiging. Kwikvergiftiging kan leiden tot verschillende ziekten. Het type en de omvang van de symptomen is afhankelijk van individuele toxine, de dosis en de aard en duur van de blootstelling. De meest voorkomende blootstelling aan kwik is via de consumptie van vis en in mindere mate via vee en planten. Kwik in afvalwater accumuleert in slib. Deze bio-accumulatie en bio-magnificatie zorgen ervoor dat er behoorlijke concentratie aan kwik in onze voedselketen kunnen terechtkomen. Dit is meteen ook de reden waarom de normen voor kwik concentratie laag zijn en best ook laag worden gehouden
  2. De toelaatbare kwik (Hg) concentratie in het afvalwater van SVK bedraagt 0,15µg/L. De norm voor oppervlaktewater bedraagt 0,07µg/L. Van de 26 stalen die in de periode 2018-2020 genomen zijn voldoet er geen enkele aan de norm. Sommige stalen overschrijden de norm met 500%. SVK beweert dat de overschrijdingen die de voorbije jaren in hun afvalwater zijn gemeten, zeer minimaal zijn. Haar eigen cijfers geven nochtans een maximale overschrijding aan van factor 5 en een gemiddelde overschrijding van factor 2,4. Dit kunnen we bezwaarlijk minimale overschrijdingen noemen.
  3. SVK vraagt de norm bij te stellen naar 0,45 µg/L. Dit is een factor 3 hoger dan de opgelegde norm in het VLAREM. En dus in geen geval een kleine aanpassing van de lozingsnormen. Kwik staat in het VLAREM gecatalogeerd als prioritair gevaarlijke stof (PGS), waarvoor de maatregelen moeten gericht zijn op stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen. Gelet op het persistente karakter en het risico van bio-accumulatie moet elke vorm van verdunning vermeden worden. Verdunning via een berekening van de mengzone of tienvoudige verdunning wordt voor deze stoffen niet in rekening gebracht bij het bepalen van een emissiegrenswaarde. Het bijstellen van de lozingsnorm voor kwik staat haaks op de geest van het VLAREM en het integraal waterbeleid 2016-2021. (https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2016-2021/documenten/achtergronddocumenten/AD_Reductieprogramma.pdf)
  4. Volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) is kwik nog altijd een probleem in onze waterlopen. In biota wordt de milieukwaliteitsnorm voor kwik op alle meetplaatsen overschreden. https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/chemie/metalen Uit onderzoek is ook gebleken dat het visbestand in onze rivieren en meer bepaald de baars en de paling een te hoog gehalte aan kwik bevatten.
    “Samen met collega’s van de Universiteit Antwerpen deed Belpaire, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, metingen in elf rivieren en kanalen. Hij ging er op zoek naar de aanwezigheid van twaalf schadelijke stoffen in het spierweefsel van baars en paling. De lijst van schadelijke stoffen is opgesteld door Europa. Het gaat onder meer om kwik, dioxines, pesticiden en vlamvertragende stoffen die verwerkt zijn in allerhande bouwmaterialen en elektronica… Uit de metingen van Belpaire blijkt nu dat in alle meetpunten in Vlaanderen sommige schadelijke stoffen in een te hoge concentratie in baars en paling voorkomen. (DS 07/07/2017)
  5. De motivatie van SVK maakt in de eerste plaats duidelijk dat hun waterzuivering niet afgestemd is op hun productieproces. Het ontbreken van een installatie voor het zuiveren van zware metalen is een hiaat. Nochtans zijn er verschillende technieken om zware metalen uit afvalwater te zuiveren. Volgens SVK is dit een buitensporige kost, maar een kosten-baten analyse is niet terug te vinden in hun motivatie.
  6. Uit de meetresultaten die SVK meegeeft in haar aanvraag, blijkt dat zij al gedurende verschillende jaren de wettelijke door de overheid opgelegde norm overschrijden. Stalen in de periode 2018-2020 geven een te hoge concentraties aan kwik weer. Waarom komt dit nu pas aan de orde? En wat is er geloosd in de periode voor 2018? Hoeveel kwikvervuiling heef SVK historisch veroorzaakt in de Wase wateren? Het bedrijf wil zich nu in regel stellen, niet door het water te gaan zuiveren en de opgelegde norm na te leven, maar door een afwijking van de norm te vragen. Gezien de ligging van het bedrijf, in het centrum van de stad Sint-Niklaas, heeft SVK een grote verantwoordelijkheid om de verontreiniging van zijn afvalwater zelf te reinigen. Te meer omdat er reeds een ernstige historische vervuiling blijkt te zijn van kwik.
  7. Volgens het VLAREM is het bijstellen van de lozingsnorm voor kwik enkel mogelijk indien er geen andere opties zijn. Echter, een verhoging met een factor 3 is buiten proportie. En zelfs dan is er geen garantie dat er geen overschrijding meer zullen zijn. Het is aannemelijk dat SVK weinig invloed heeft op de kwikconcentratie in cement. In dit geval is een waterzuivering voor zware metalen de Best Beschikbare Techniek. Dit omschrijven als een buitensporige kost typeert het bedrijf, dat op de omgeving en de volksgezondheid reeds een significante vervuilende voetafdruk heeft achtergelaten.

Om al deze redenen vraag ik u met aandrang om, rekening houdend met huidig bezwaarschrift, de lozingsnorm voor kwik niet bij te stellen. Mag ik u vragen de goede ontvangst van huidig bezwaarschrift te willen bevestigen a.u.b.?

Met de meeste hoogachting,

………………………………………………………………………………..