PVDA steunt actiecomité Asbeststort Dicht in eis tot definitieve en onvoorwaardelijke sluiting

SVK gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie op de vergunning voor de stortplaats van SVK op te schorten. SVK beroept zich daarbij op de burgemeester die heeft laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de heropening van het stort, weliswaar zonder asbest. 

Het actiecomité Asbeststort Dicht blijft bij zijn eis voor een definitieve en onvoorwaardelijke sluiting. Zij neemt het niet dat de burgemeester en schepen Geerts SVK een uitweg bieden om te kunnen blijven storten. De PVDA steunt de visie van het comité die volledig in de lijn ligt met wat nu al maanden de vraag is van de bevolking van Sint-Niklaas.

Hieronder het persbericht van het actiecomité Asbeststort Dicht waar de PVDA zich mee achter plaatst.

Asbeststort mag dicht. Gifstort blijft open?
De Bestendige depuatie heeft op 1 maart 2018 beslist om de vergunning voor het SVK-stort volledig op te heffen. Nadat het Actiecomite en het stadsbestuur hiertoe verzocht hebben. Daarmee heeft de provincie, weloverwogen, de enige correcte beslissing genomen.
 
Op zondag 2 April 2018 is het actiecomite ‘Asbeststort Dicht’ door Advocatenkantoor LDR in kennis gesteld dat de nv SVK ‘gedeeltelijk’ in beroep gaat tegen het opheffen van de milieuvergunning.
 
SVK stelt in de beroepsnota dat het akkoord is met het opschorten van het storten van asbestafval. Maar dat het wil doorgaan met het storten van inert afval. En dat het zich dus verzet tegen het volledig opheffen van de vergunning. Ze vragen aan Minister Schauvliege om asbestafval te schrappen uit de milieuvergunning.
 
Actiecomite ‘Asbeststort Dicht’ kan zich niet vinden in het ‘compromis’ dat SVK voorstelt.
1/ Omdat staalnames van de milieudienst aangetoond hebben dat het inert afval eigenlijk niet inert is. En dat het inerte afval niet alleen asbest bevatte maar ook nog eens een gifstort was van zware metalen, minerale olie en chemisch verontreiniging. Jammer genoeg was dit in het verleden (2008 en 2009) ook al vastgesteld door de milieu inspectie.
2/ Verderzetten van de inerte stortactiviteiten brengt een veilige sanering van het asbeststort in het gedrang. Het actiecomite vraagt een grondig onderzoek naar de graad van vervuiling in de omgeving (in het bijzonder de omliggende beek) en het instellen van een opvolgingscommissie, waarin ook de buurtbewoners worden betrokken.
3/ De argumentatie van SVK: dat ze de verplichting hebben de putten op te vullen, en hiervoor de vergunning voor inert afval nodig hebben, houdt geen steek. SVK heeft een aparte vergunning voor het opvullen van kleigroeves met niet verontreinigde grond. Met deze vergunning kan evengoed de nabestemming (KMO zone) gerealiseerd worden. We stellen ook vast dat de vroegere kleiputten tussen de fabriekshallen en de spoorweg nooit opgevuld zijn, maar nu verder dienst doen als vijver.
4/ Het vertrouwen van de buurtbewoners tov een wettelijke exploitatie van het stort is volledig weg. Er zijn weinig reden om aan te nemen dat voortaan alle regels zullen gerespecteerd worden door SVK. Of zullen de milieu-inspecteurs hun bed opmaken bij de stortplaats?
 
Het Actiecomite is bijzonder teleurgesteld dat het moet vaststellen dat de Burgemeester en de bevoegde schepen, Christel Geerts, op 27 maart 2018 (1 week voor het indienen van de beroepsnota) reeds samengezeten hebben met SVK en hun advocaten. De burgemeester heeft tijdens dit overleg toegevingen gedaan zonder voorafgaand overleg met de buurtbewoners of consensus van het schepencollege.
 
SVK maakt hier handig gebruik van in hun beroepsnota door te stellen dat ‘’de burgemeester geen bezwaar heeft tegen het voortbestaan van de inerte stortplaats’’ (zie onderstaand uitreksel). Deze plotse ommezwaai van de burgemeester en zijn schepen is voor het Actiecomite ongehoord. Het is net deze houding en achterkamerpolitiek die de huidige problematiek veroorzaakt heeft.
 
Het schepen college heeft destijds, mede op basis van de nieuwe elementen ivm het inert stort, beslist de procedure te starten tot VOLLEDIG opheffen van de vergunning. De burgemeester heeft toen verklaard het vertrouwen in SVK verloren te zijn. Blijkbaar heeft SVK het vertrouwen van onze burgervader snel teruggewonnen.
 
- Actiecomité Asbeststort Dicht