PVDA: stadsbuslijn is een toegift, maar waarom stadsbusnet niet behouden?

Wat denkt de PVDA van het nieuwe voorstel voor het busplan? Het is een stap vooruit, maar waarom niet behouden waar heel de bevolking achter staat, nl. de stadsbussen? Een analyse in 12 punten.

 1. We merken in het standpunt dat het stadsbestuur nu inneemt, dat het Schepencollege op aantal punten zijn standpunt heeft aangepast ten opzichte van de eerste plannen van de vervoerregio. Deze gedeeltelijke koerswijziging (zie verder) is zeker en vast mede te danken aan het breed gedragen protest van onderuit, geconcretiseerd door meer dan 2.000 handtekeningen voor het behoud van de stadsbussen. Alle reacties van burgers op het oorspronkelijk voorstel verzameld in het participatierapport zijn stuk voor stuk vernietigend voor het stadsbestuur.

 2. Wij blijven betreuren dat het stadsbusnet dat nu al 17 jaar bestaat en zijn nut volop heeft bewezen niet als zodanig behouden blijft. Dat is een slechte zaak voor het openbaar vervoer in de stad. Het busnet is goed gekend door heel veel mensen en de wijzigingen die nu worden voorgesteld zullen er zeker voor zorgen dat minder mobiele mensen moeilijker terecht zullen kunnen komen dan nu. Het stadsbestuur onderschrijft in zijn plan helemaal het principe van “basisbereikbaarheid” van de Lijn, met als gevolg dat men al te gemakkelijk het stadsbusnet opoffert aan het besparingsdogma van de Lijn en de Vlaamse regering. De “basisbereikbaarheid” zoals ingevuld door de Lijn, vertrekt van het optimaal rendement waardoor enkel de rendabele lijnen worden behouden. De PVDA vertrekt vanuit het principe dat de gebruikers op een aanvaardbare afstand van hun woning een bushalte moet hebben, met een regelmatige verbinding en uurschema’s die vooraf gekend zijn. De PVDA gaat voor meer, beter en gratis openbaar vervoer! Als overheid moeten wij daarin durven investeren, want het openbaar vervoer is dé sleutel om heel wat problemen aan te pakken: de vele files, de toenemende verkeersarmoede, de slechte luchtkwaliteit, het verminderen van de co2 uitstoot, minder auto’s in de stad, enz… Daarvoor zijn er meer, betere én liefst gratis bussen nodig en niet minder. Zelfs met de bijsturing van de plannen gaat het stadsbestuur voor minder bussen en minder bushaltes.

 3. De stadsbuslijn die het stadsbestuur voorstelt, lost een aantal problemen op die we hebben aangekaart. Een aantal wijken die in het oorspronkelijke plan niet bediend werden, zullen met de voorstellen van het stadsbestuur wel busvervoer door de wijk krijgen. Dit is het geval voor de Baenslandwijk, voor Tereken en voor de Tuinlaan. De frequentie van om het half uur is goed, maar de vraag is wel of dit ook zo is in de daluren en in het weekend? Wij vragen ons ook af hoeveel bussen hiervoor gaan ingezet worden? Is het wel realistische om deze vrij lange tour te rijden in 30 minuten? Daarvoor zullen wellicht meerdere bussen nodig zijn. De 30-minuten frequentie is zeer belangrijk om deze lijn aantrekkelijk te maken.

 4. De Clementwijk zou bediend worden met de bus van en naar Sint-Gillis-Waas, door die door de wijk te laten rijden. Hierdoor kan deze toekomstgerichte buurt gelukkig ook op een bus rekenen in de toekomst. Vraag ook hier: hoe zit het met de frequentie? En wat in de daluren en in het weekend? Wordt hier rekening gehouden met de schooluren?

 5. Maar voor verschillende buurten blijven er echter grote problemen
  1. In de Don Boscowijk zou geen enkele bus meer komen. Iedereen moet daar naar de halte aan de Azalealaan, wat voor oudere mensen helemaal niet evident is.
  2. Wat met het Fabiolapark? Een buurt met +/- 1.000 gezinnen moet door de tunnel naar het WSC om een bus te nemen. Dit is nu al een probleem omwille van het invoeren van het éénrichtingsverkeer op het Brugsken.
  3. Ook de Elisabethwijk wordt niet bediend door de stadsbuslijn. Dit zou nochtans kunnen opgevangen worden door de bus bij “andere richting” niet door de Mercatorstraat maar door de Elisabethlaan te laten rijden en zo richting Lindenstraat.
  4. Wij vinden het ook merkwaardig dat de stadsbuslijn de Markt niet zou aandoen, terwijl dat een centrale en druk bezochte plaats is.
  5. Problemen a en b kunnen voor een deel ondervangen worden door de stadsbuslijn in de andere richting een lus te laten maken Lindenstraat-Gouden Regenlaan, Tulpenlaan, Brugsken, Vossekotstraat en zo naar het WSC.

   Kortom: de PVDA vindt dat er verdere bijsturing moet gebeuren over het traject van de stadsbuslijn en dat de frequentie van 30 minuten absoluut moet gegarandeerd worden door meerdere bussen in te zetten. Daarenboven is het belangrijk om klokvaste vertrekuren te hebben aan zowel het station als aan het WSC.

 6. Wij geloven totaal niet in het systeem van vervoer op maat. Het stadsbestuur schuift o.a. collectieve taxi’s naar voren. Voor heel wat mensen is dit systeem niet transparant: wat met het reserveren daarvan? Kostprijs? Frequentie? Plaats van bestemming? Wachttijden? Enz… Dit systeem gaat er voor zorgen dat heel wat mensen zullen afhaken en in de problemen gaan komen. Dit systeem naar voren schuiven als een alternatief voor het collectief busvervoer waarvan iedereen het traject en de uurregeling kent, is voor ons niet geloofwaardig. Zo’n systeem is nog nergens met succes ingevoerd. Daarenboven is dit een stap naar de privatisering van het openbaar vervoer, terwijl het openbaar vervoer een instrument bij uitstek moet zijn van de overheid en zeker van de lokale overheid om het verkeer in de stad te regelen en te sturen.

 7. We zijn tevreden dat het stadsbestuur eindelijk van de Lijn eist dat er geen dieselbussen meer door het centrum van de stad zouden rijden. We zouden dit graag voor 2024 gerealiseerd zien, maar dat die vraag nu op tafel ligt is positief voor de luchtkwaliteit in de binnenstad.

 8. In tegenstelling tot enkele maanden geleden toen het schepencollege stelde dat de stad niet wil mee betalen voor een deelfietsensysteem, merken we nu dat daar wel bereidheid voor is. Als PVDA vinden wij het belangrijk dat dit systeem zo snel mogelijk wordt uitgerold in Sint-Niklaas.

 9. Ook het feit dat het stadsbestuur vraagt dat rolstoelgebruikers ook gebruik kunnen maken van het collectief vervoer vinden we een positief signaal. Hopelijk blijft het hier niet bij woorden alleen en worden er effectieve stappen gezet naar bussen met een lage instap voor moeilijk mobiele mensen (rollators, kinderwagens, rolstoelen, ….)

 10. In het plan is niks opgenomen voor het woon-werk-verkeer. Op dit moment zijn de industrieparken moeilijk tot niet bereikbaar met het openbaar vervoer, en al zeker niet in de daluren (tussen 5 en 8 uur in de ochtend en ’s avonds na 21u). Ook mensen die in shifts werken moeten van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

 11. Wat betreft het treinverkeer: het stadsbestuur erkent dat het treinverkeer vanuit Sint-Niklaas onderbelicht wordt in het plan van de vervoerregio. Het wordt dringend tijd dat we als Stad Sint-Niklaas op de tafel slaan bij de NMBS voor een betere en rechtstreeks verbinding Sint-Niklaas-Brussel, iets wat de PVDA in zijn visie rond het openbaar vervoer duidelijk naar voren schuift. Ook de visie van ABLLO rond het belang van het treinverkeer voor de regio, onderschrijven wij ten volle. Het stadsbestuur moet op dit vlak zich duidelijker uitspreken. Ook de nood aan meer fietsparking aan het station is een belangrijk probleem dat dringend moet aangepakt worden.

 12. Bekommernissen vanuit andere gemeenten, zoals het behoud van de buslijn naar Hulst zijn heel begrijpelijk en legitiem. Het antwoord ‘dat de middelen beperkt zijn en dat we keuzes moeten maken' zet gebruikers uit verschillende gemeenten tegen mekaar op. De vraag naar een degelijk openbaar vervoer geldt voor iedereen. Mensen tegen mekaar uitspelen is een beproefde tactiek waar wij als PVDA helemaal afstand van nemen. Minister Peeters (mobiliteit), verantwoordelijk voor de Lijn zou beter met de busgebruikers komen praten in plaats van het vliegtuig te nemen tussen Brussel en Antwerpen. Voor heel wat mensen die de bus nemen is dat een noodzaak en geen luxe.