Skip to content

Waarom vraagt Sint-Niklaas geen subsidies aan bij OVAM voor de afbouw van asbest?

Waarom vraagt Sint-Niklaas geen subsidies aan bij OVAM voor de afbouw van asbest?

Op 20/7/2018 heeft minister Schauvliege het Vlaamse actieplan asbestafbouw goedgekeurd. Dit plan is volgens de PVDA onvoldoende ambitieus, maar het voorziet wel in een aantal instrumenten om tot een asbestveilig Vlaanderen te komen in 2040. Een van deze instrumenten is een subsidie voor lokale besturen. Tot onze verbazing moeten we vaststellen dat noch MIWA noch de stad Sint-Niklaas ingetekend hebben op deze subsidies. Een asbestafbouwplan in Sint Niklaas blijft uit.

Pieter Heymans (PVDA) reageert teleurgesteld op het uitblijven van een asbestafbouwplan in Sint-Niklaas: “Asbest eist jaarlijks minstens 15 nieuwe slachtoffers in Sint Niklaas. Deze cijfers werden nog deze week bekend. Het merendeel zijn werknemers van SVK, maar er zijn ook omgevingsslachtoffers. Sint-Niklaas heeft hiermee de weinig benijdenswaardige titel van asbesthoofdstad van Vlaanderen. Je zou verwachten dat de stad hierdoor gealarmeerd is, maar dat is blijkbaar niet het geval. Sint-Niklaas heeft de morele plicht om de kop te trekken in de Vlaamse asbestafbouw. We hadden er dan ook op gerekend dat MIWA en de stad, goed voorbereid, als eerste de samenwerking met OVAM zouden aangaan. Maar dat is jammer genoeg niet het geval.” 

PVDA heeft een brief gestuurd naar het stadsbestuur en MIWA met de vraag om deze kans niet te laten liggen en om effectief te starten met een afbouwplan. Subsidies kunnen nog aangevraagd worden tot 1 oktober.

De PVDA wil van Sint Niklaas de eerste asbestvrije stad in Vlaanderen maken, om zo te werken aan het voorkomen van nog meer slachtoffers. Hiervoor heeft de PVDA bijna een jaar geleden een uitgebreid tienpuntenplan aangereikt aan het stadsbestuur. Dat plan is gebaseerd op wat in Nederland vandaag reeds wordt uitgevoerd. De beloofde respons op dit plan is echter tot op heden uitgebleven. PVDA vraagt dan ook met aandrang om werk te maken van een lokaal asbestbeleid, ondersteund door het actieplan asbestafbouw van OVAM. Concreet stelt Pieter Heymans volgende punten voor:

  • Versneld verwijderen van asbest in alle scholen van het waasland.
  • Oprichting van een informatiepunt Asbest in het Stadhuis
  • Opzetten centrale database asbest (inventaris waasland).
  • Sensibiliseringscampagnes ontwikkelen
  • Aanstellen van een specialist asbestinventaris.
  • Veilig omgaan met asbest in de containerparken.
  • Respect en erkenning voor asbestslachtoffers, o.a. door de oprichting van een herdenkingsmonument.

 

  1. https://www.ovam.be/ondersteuning-en-subsidies
  2. Overzicht van gemeenten die subsidies hebben aangevraagd: zie bijlage 
debug info: this is the footer for domain sint-niklaas
debug info: this is the footer for domain for existing data