Skip to content

Raad Van State maakt brandhout van verhuis Vitaz naar Neerkouter

Raad Van State maakt brandhout van verhuis Vitaz naar Neerkouter

“Het stadsbestuur is een niet zorgvuldig handelende overheid,” schrijft de Raad van State in haar Arrest over het RUP over de Neerkouter[1].  Of in mensentaal: het plan is prutswerk.  Logisch dat het stadsbestuur zwijgt over deze passage uit het Arrest, want dit is een forse blamage van het hoogste rechtscollege van ons land.  Drie jaar geleden waarschuwde de PVDA al voor dit scenario omdat het stadsbestuur zoveel bezwaarschriften en negatieve adviezen naast zich neerlegde.

“Het stadsbestuur dacht dat ze geen rekening moest houden met de vele bezwaarschriften en negatieve adviezen.  Maar nu krijgt ze deze houding als een boemerang in het gezicht,” stelt toenmalig PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes die hier al voor waarschuwde in de gemeenteraad van november 2021.  “De PVDA was trouwens de énige partij die toen kritische bedenkingen uitte over het RUP.  Alle andere partijen staken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken.”

Tovertruc van stadsbestuur

Toen de PVDA in de gemeenteraad van november 2021 o.a. waarschuwde voor het tekort aan verbindingen met het openbaar vervoer, deed schepen van mobiliteit Hanssens de opmerkingen af als paniekzaaierij.  De Raad van State is het duidelijk niet eens met de schepen.

Om het nieuwe ziekenhuis toch op de locatie van de Neerkouter te kúnnen inplanten, moest dit gebied binnen het grootstedelijk gebied vallen.  Dat was niet het geval.  Daarom heeft het stadsbestuur aan de Vlaamse Regering gevraagd om dit gebied te kunnen uitbreiden.  “Een tovertruc om haar plannen toch te kunnen doorzetten.  Hierdoor zouden zo’n 16 ha. landbouwgebied verloren gaan, terwijl er steeds minder landbouwgrond is in ons land.”

Wat zegt de Raad van State?

De Raad van State geeft grosso modo drie argumenten in haar 37-pagina’s tellend arrest.  Ten eerste is de locatie Neerkouter […] vooral gericht op de autogebruikers.  Ten tweede is dit plan in strijd met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.  Ten derde is de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets of te voet niet gegarandeerd.

Wat vraagt PVDA?

Het stadsbestuur wil nu een nieuw plan indienen op dezelfde locatie.  Maar twee van de drie fundamentele bezwaren van de Raad van State gaan net over de keuze van de locatie.  Het stadsbestuur neemt hiermee opnieuw een groot risico.  De PVDA vindt het belangrijk dat er een regionaal ziekenhuis blijft in onze stad en wil zeker en vast een goed plan op een andere locatie steunen.  PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman: “Het is belangrijk dat moderne gezondheidszorg bereikbaar is, dicht bij de mensen en ook betaalbaar.  Het nieuwe ziekenhuis moet goed en veilig bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de fiets.  Daarom vragen wij met de PVDA aan het stadsbestuur om opnieuw een locatieonderzoek te doen.  De Raad van State geeft in haar arrest ook al suggesties in die richting.”

Het arrest van de Raad van State

  1. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaf in 2018 een negatief advies omdat in het RUP niks voorzien was om het drukke verkeer dat daar verwacht wordt in goede banen te leiden.  Zo’n verkeersknoop zou trouwens gigantisch veel geld kosten.  Het huidige voorstel is volgens AWV louter op de auto gericht en dus het tegengestelde van het algemeen aanvaarde STRAP-principe (stappen - trappen).  De Raad van State concludeert: “De locatie Neerkouter is [...] vooral gericht op autogebruikers.” (Arrest p. 11).
  2. Het stadsbestuur gaat ook compleet voorbij aan de principes die het in haar eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan uit 2006 heeft vastgelegd: “De grote diversiteit en de uitbreiding van het aanbod van de verschillende functies (kleinhandel, horeca, administraties, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, culturele voorzieningen, sportterreinen,…) dragen bij tot een bruisend en dynamisch stadsleven.”  De Raad van State merkt terecht op dat het weghalen van het ziekenhuis uit het centrum in strijd is met dit gegeven.
  3. De goede bereikbaarheid van de voorzieningen moet gegarandeerd blijven, terwijl de verkeersleefbaarheid van de woonomgeving moet gerespecteerd worden.  Voorzieningen moeten getroffen worden voor een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets of te voet.”  (Arrest p.12)  Daaraan voldoet het huidige plan niet volgens de Raad van State.

[1] Raad van State - nieuws, "Vernietiging gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘AZ Nikolaas’ van de stad Sint-Niklaas", http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=news#:~:text=Tegen%20hetzelfde%20gemeentelijk%20RUP%20is,258.617%20van%2026%20januari%202024.