Hernieuwing omgevingsvergunning SVK

Op 26 november 2018, was er een infovergadering op het Stadhuis over de vernieuwing van de omgevingsvergunning (zeg maar milieuvergunning) van SVK. Het is namelijk zo dat de lopende vergunning voor de activiteiten op de terreinen aan de Aarschotstraat afloopt binnen enkele maanden, half 2019. Deze hernieuwing slaat dus niet op de activiteiten op het stort aan de Langhalsbeekstraat, want de stortactiviteiten van asbestafval zijn daar definitief verboden. Daar mag SVK enkel nog onvervuild zand storten.

Een 30-tal mensen waren aanwezig. Een extern milieuadviseur van SVK gaf toelichting. Hij gaf de indruk dat SVK mogelijks wel het meest propere bedrijf is van Sint-Niklaas. Dat kon echter niet iedereen geruststellen. Er kwamen verschillende opmerkingen en vragen vanuit de zaal:

  • geluidshinder en verkeer: waarom moeten al de camions (ook al om 6u ) binnen rijden langs het Westerplein? Staat dit niet haaks op het mobiliteitsplan van de stad om zoveel mogelijk zwaar verkeer uit de stad te houden? Kan er geen andere in/uitgang voorzien worden waardoor er snel op de ringweg kan aangesloten worden? 
  • nu loost SVK afvalwater in beek1 en beek2 (oppervlaktewaters). Waarom moet het tot 2022 duren vooraleer dit wordt afgekoppeld?
  • vroeger was er een groenscherm tussen de huizen en het terrein van het bedrijf. Dat scherm is verdwenen. Waarom worden er niet opnieuw bomen en struiken voorzien om de huizen af te schermen van het bedrijfsterrein? 
  • is SVK wel in orde met de wettelijk verplichte asbestinventaris? Er zijn nog altijd asbest golfplaten beschadigd door de Pinksterstorm van 2014 die niet verwijderd zijn. Waarom worden die kapotte asbestplaten niet verwijderd? 

Globaal kan je de indruk van de aanwezigen samenvatten in deze opmerking die werd gegeven: "Als dit bedrijf nu op die locatie zou ingepland worden, dan zouden ze aan veel strengere normen moeten voldoen. Waarom doet SVK enkel het strikt wettelijke en proberen ze niet meer te doen om de hinder voor de omwonenden te beperken?"

Feit is dat mocht SVK op dit ogenblik hun bedrijf op die plaats willen inplanten, ze gewoon geen vergunning zouden krijgen. Maar het bedrijf is daar nu. De inzet van de discussie is dus: hoe kan het bedrijf zijn activiteit (en dus ook de tewerkstelling) verderzetten met zo weinig mogelijk effecten op het milieu en de omgeving?

De Burgemeester beloofde dat alle opmerkingen die werden geformuleerd zouden meegenomen worden in het advies dat het Stadsbestuur gaat formuleren. We volgen dit verder op. Voor de PVDA zijn deze punten in elk geval een absoluut minimum:

  • Een andere in- en uitgang voor de camions lijkt ons een noodzaak zodat niet al het zware verkeer in de binnenstad moet komen en de bewoners van het Westerplein geen geluidshinder kennen.
  • Ook een groenscherm lijkt ons echt een noodzakelijke toevoeging zodat de huizen afgeschermd zijn van de bedrijfsactiviteiten. 
  • Nauwgezet toezicht op het verwijderen van de historische asbestvervuiling, zodat zowel omwonenden als het personeel geen verhoogd risico op asbestkanker lopen.

Mensen die willen, kunnen nog tot 6 december bezwaren indienen via het omgevingsloket of op het stadhuis.

 

(Foto bovenaan: Kris Maes, commons, wikimedia)