Gouverneur tikt stadsbestuur op de vingers voor gebrek aan transparantie in het zwembaddossier

Vandaag tikt de gouverneur in een uitvoerige brief het stadsbestuur op de vingers voor gebrek aan transparantie in het belangrijke zwembaddossier, na een klacht van o.a. PVDA gemeenteraadslid Jef Maes. In november diende hij namens de PVDA een klacht in tegen het stadsbestuur omwille van het achterhouden van informatie aan de gemeenteraad. Deze zaak toont weerom aan hoe onzorgvuldig het stadsbestuur dit dossier van 60 miljoen euro koste wat het kost, zonder de regels te respecteren, door wilt drijven. PVDA gemeenteraadslid Jef Maes vraagt nu aan het stadsbestuur om de genomen beslissingen on hold te zetten, de democratie te respecteren en de beloofde participatie van de bewoners en de mobiliteitsstudie af te wachten vooraleer verdere beslissingen te nemen.

Consternatie alom vorig jaar oktober, toen de gemeenteraadsleden via de pers moesten vernemen dat het stadsbestuur een beslissing had genomen om te kiezen voor een nieuw privé-zwembad, kostprijs 60 miljoen, en voor het afbreken van het bestaande SINBAD. Daarop diende PVDA gemeenteraadslid Jef Maes een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur omwille van het niet toepassen van de openbaarheid van bestuur in dit dossier. Ook Kris Van der Coelden (sp.a) diende namens sp.a een gelijkaardige klacht in.

De gouverneur is erg duidelijk in zijn antwoord: “Uit het dossier blijkt dat er wel degelijk al heel wat documenten ivm. het zwembaddossier bestonden ten tijde van de vraag van de raadsleden om deze te bezorgen.”…”Het is dus geenszins zo dat, omdat het college nog geen definitieve keuze voor een bepaalde locatie en voor een bepaalde procedure voor het nieuwe zwembad genomen had, alle documenten ter voorbereiding hiervan nog als ‘ter bewerking’ of ‘ter studie’ moeten worden beschouwd.”… “Ik ben van oordeel dat deze verslagen wel degelijk al een definitieve status hadden op het moment van de inzageverzoeken van klagers. En hij vervolgt: “Zoals hierboven uiteengezet, is de argumentatie van de stad dat er nog geen beslissingen genomen waren, niet relevant en niet correct om de gevraagd inzage aan de raadsleden te weigeren na hun verzoek tijdens de gemeenteraad van 25 oktober 2019. De stad heeft hier dan ook niet correct gehandeld. In een aanvullende mail op zijn klacht noemde raadslid Maes nog een aantal andere documenten die vrijgegeven werden voor de extra gemeenteraad van 2 december 2019 en die volgens hem wel al een definitieve status hadden op het moment van het inzageverzoek. Indien deze documenten effectief een definitieve status bezaten op 25 oktober 2019, hadden de raadsleden ook hierin toen al recht van inzage.”

Dit besluit is erg duidelijk: het stadsbestuur heeft in dit dossier een loopje genomen met alle democratische beginselen van informatie en openbaarheid van bestuur. Vanuit de PVDA vragen we dan ook om de genomen beslissingen on hold te zetten, in het bijzonder de beslissing om het SINBAD te sluiten en af te breken. Niemand in deze stad begrijpt deze beslissing.

Het stadsbestuur en in het bijzonder schepen van participatie De Bruyn heeft beloofd dat de buurbewoners van Puyenbeke volledig zouden worden gehoord in dit dossier en dat de participatie hier ernstig zou worden genomen. De PVDA vraagt dan ook dat de participatie ten volle wordt gerespecteerd en dat eerst de resultaten hiervan en de resultaten van de mobiliteitsstudie worden afgewacht vooraleer verdere stappen te zetten.