Driegaaienbos opnieuw bedreigd! PVDA eist volledig behoud van het bos.

Dankzij het protest van buurtbewoners met steun van PVDA werd de geplande kap van het Driegaaienbos in 2019 tegengehouden. Vandaag ligt er een nieuwe bouwaanvraag van een projectontwikkelaar op tafel. Opnieuw wordt een deel van het Driegaaienbos bedreigd. De PVDA eist samen met buurtbewoners dat het bos volledig wordt behouden, zoals voorzien in het masterplan en beloofd door schepen De Meester in de pers en op de gemeenteraad. PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman roept buurtbewoners op om nog voor 19 september een bezwaarschrift in te dienen en zal dit aankaarten op de volgende gemeenteraad.

Het Driegaaienbos van ruim 7.000 m2 bevat zeer veel oude, hoogstammige bomen van een grote ecologische waarde. In dat bos zou er vlakbij de op te richten woonblok van 12 appartementen 513 m2 bos gekapt worden. Zogezegd om ecologische redenen (biodiversiteit), maar het is duidelijk dat dit vooral gebeurt omwille van het zicht dat men aan toekomstige bewoners wil bieden op de omgeving. Daarnaast zullen er 25 hoogstammige bomen gekapt worden en vervangen door 22 kleinere knotwilgen en zullen er om zogezegde veiligheidsredenen nog 5 grote bomen extra worden geveld. De projectontwikkelaar wil dit compenseren door een soort van boete (bosbehoudbijdrage) te betalen van amper €4.132. PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman: “Met de plannen die nu zijn ingediend, blijft het bos niet als geheel bewaard. Met de PVDA vragen we dat het bos integraal behouden blijft.”

Onze stad kampt met een tekort aan bomen. Het stadsbestuur wil overal in de stad buurtbossen inrichten. Het Driegaaienbos is zo’n buurtbos. Chris Wauman: “Laten we er vooral voor zorgen dat bestaande buurtbossen behouden blijven. We pleiten ervoor om dit buurtbos ook toegankelijk te maken voor de buurtbewoners. Het stadsbestuur kan hierover een overeenkomst sluiten met de eigenaar. In het Masterplan wordt daar rekening mee gehouden.” Op dit ogenblik staat er op dat terrein een vervallen ééngezinswoning ter grootte van 308m2. Een ééngezinswoning vervangen door een woonblok voor 12 gezinnen gaat een zeer grote negatieve impact hebben op de ecologische waarde van het bos dat zeer veel waardevolle hoogstammige bomen bevat.

Stadsbestuur beloofde in 2019 het integrale behoud van het bos

Gemeenteraadslid Chris Wauman wijst er op dat er in het Masterplan uit 2012, goedgekeurd op de gemeenteraad, duidelijk staat dat “de zone voor bos integraal moet behouden blijven.” Dit werd ook bevestigd door schepen De Meester in de pers en op de gemeenteraad van 27 september 2019: “we zeggen heel expliciet het behoud, het integrale behoud van het volledige bos, is voor ons een belangrijk uitgangspunt. En ik wil dat nog eens herhalen, ik wil dat nog eens 17 keer herhalen als dat moet, maar dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.” Chris Wauman: “Het is duidelijk dat die voorwaarde met de geplande kap niet vervuld is en het project in de huidige vorm dus niet kan goedgekeurd worden.”

Stadsbestuur vermindert aantal sociale woningen

In het masterplan uit 2012 staat ook dat er minimaal 25 % sociale woningen worden gerealiseerd. In het college van burgemeesters en schepenen van 4 juli 2022 ging het stadsbestuur al akkoord met een significante versoepeling. Het stadsbestuur en de projectontwikkelaar voorzien in de huidige plannen amper 20% aan betaalbare woningen, zogenaamde conventiewoningen. Deze versoepeling is nochtans ook in de strijd met de verklaringen van schepen De Meester op de gemeenteraad van 27 september 2019: “voor het college blijft het masterplan van 27 april 2012 de toetssteen voor dit project. (...) Voor een eventuele toekomstige vergunningsaanvraag zal ook het masterplan gelden als toetssteen” Chris Wauman: “Ik vraag dat het stadbestuur zich houdt aan het door de gemeenteraad goedgekeurde masterplan en oplegt dat in de plannen minimaal 25% sociale woningen worden gerealiseerd. Er is vandaag nog meer nood aan sociale woningen dan in 2012, gezien de wachtlijst ondertussen bijna is verdubbeld van 2.381 tot 4.139 mensen. Waarom dan dit aantal terugschroeven?”

Dien zelf voor 19 september eenvoudig een bezwaar in via e-mail

Wil je ook een bezwaart indienen? Stuur dan onderstaande klacht voor 19 september naar [email protected] of via de website van het omgevingsloket.

Onderwerp: Bezwaarschrift tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project Driegaaienhoek Sint-Niklaas, met als OMV referentie 2022086799.

De inhoud van de mail / klacht:

Aan mijnheer de Burgemeester,

Aan de dames en heren van het College van Burgemeester en Schepenen,

Aan het stadsbestuur Sint-Niklaas

Grote Markt

9100 Sint-Niklaas 13 september 2022

Betreft: Bezwaarschrift tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning met referentie 2022086799, met projectnaam “Driegaaienhoek Sint-Niklaas”, ingediend door ZABRA Real Estate betreffende Driegaaienhoek 12 met kadastrale gegevens: Sint-Niklaas 4de Afdeling, Sectie D, Nrs. 709X, 703D & 703F

 

Geachte,

Graag teken ik, ……………………………………..….., met dit schrijven formeel bezwaar aan tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning met referentie 2022086799, en met als projectnaam ‘Driegaaienhoek Sint-Niklaas’.

Ik verzoek het College van Burgemeester en Schepenen hierbij om de bovenvermelde omgevingsvergunning niet te verlenen.

Bevestigt u even voor goede ontvangst van deze mail aub?

Huidig bezwaarschrift dien ik in als bezorgde Sint-Niklazenaar. Hierbij verwijs ik naar volgende (niet-exhaustieve) lijst van bezwaren:

Het betreft:

- Het oprichten van een nieuwbouw meergezinswoning “BLOK A” met 12 woonunits. Dit woonblok zou gebouwd worden in een bos met zeer waardevolle hoogstammige bomen. Onze stad kampt met een tekort aan bomen. In het Masterplan Bouwblok Smisstraat staat trouwens dat het bos integraal moet behouden blijven. Het Masterplan doet zelfs heel andere aanbevelingen waardoor de huidige vervallen villa kan vervangen worden.

- Het oprichten van een nieuwbouw meergezinswoning “BLOK B” met 33 woonunits en ondergrondse parking. In de plannen worden slechts 20 procent sociale woningen voorzien, terwijl in het masterplan een minimum van 25 procent wordt voorop gesteld, gezien onze stad een dringende nood heeft aan meer betaalbare woningen.

In het totaal zouden er 25 bomen gekapt worden. Daarvan zouden ze er 22 terug aanplanten. De rest zou de projectontwikkelaar compenseren met een soort boete (bosbehoudbijdrage) ten bedrage van 4.132€.

Het Driegaaienbos van ruim 7.000 m2 bevat zeer veel oude, hoogstammige bomen van een grote ecologische waarde. In dat bos zouden vijf grote bomen worden gekapt, zogezegd omwille van veiligheidsredenen. De projectontwikkelaar zou deze bomen niet opnieuw aanplanten, maar zou dit willen compenseren met een zeer bescheiden bosbehoudbijdrage.

Daarnaast zou er vlakbij de op te richten woonblok ook 513 m2 bos gekapt worden. Zogezegd om ecologische redenen (biodiversiteit), maar het is duidelijk dat dit vooral gebeurt omwille van het zicht dat men aan de woonheden wil bieden op de omgeving.

Daarnaast kan je er zeker van zijn dat bij de bouw van zo’n groot woonblok van 12 wooneenheden bij de andere delen van het bos ook beschadiging zal optreden. Bij de bouw van zo’n groot woningblok lopen de bomen vlakbij groot gevaar. Onder andere door de bronbemaling die noodzakelijk is om de bouw te realiseren. Dit zal ook zijn effect hebben op de waterhuishouding van de andere bomen die op die manier riskeren om beschadiging op te lopen of om zelfs af te sterven.

In het “Masterplan bouwblok Smisstraat” staat het volgende wat betreft bewoning in het bos (p.31): “Het bosje op de hoek Driegaaienhoek/Smisstraat wordt behouden; de vervallen villa kan vervangen worden door een parkappartement of een gemeenschapsfunctie bv. dienstig als buurthuis, kinderopvang, jeugdheem, gemeenschapsruimte, … “. Een woonblok van 12 wooneenheden beantwoordt totaal niet aan de beschrijving die in het Masterplan is opgenomen.

Ik vraag dan ook om binnen dit waardevolle bosgebied niet toe te laten dat er zo een groot woonblok wordt opgetrokken omwille van het volledige behoud van het bestaande bos.

Dit staat ook in het Masterplan: "De zone voor bos moet integraal behouden blijven." (p.  35 van Masterplan) Bij een vorige aanvraag in 2019 heeft de bevoegde schepen trouwens in de pers en op de gemeenteraad ten stelligste beloofd dat het bos integraal moet behouden blijven: “Het inbreken in het bos kunnen we niet toestaan” (HLN 1/10/2019) en in het Nieuwsblad (1/10/2019 ): “ook het bos moet als geheel bewaard blijven.” Op dit ogenblik staat er op dat terrein een vervallen ééngezinswoning ter grootte van 308m2. Een ééngezinswoning vervangen door een woonblok voor 12 gezinnen gaat een zeer grote negatieve impact hebben op de ecologische waarde van het bos dat zeer veel waardevolle hoogstammige bomen bevat.

Met de plannen die nu zijn ingediend, blijft het bos niet als geheel bewaard. Ik vraag dat het bos integraal behouden blijft.

Het stadsbestuur ijvert om overal in de stad buurtbossen in te richten. Het Driegaaienbos is zo’n buurtbos. Laten we er vooral voor zorgen dat bestaande buurtbossen behouden blijven. Ik zou dan ook willen vragen dat in het kader van toekomstige projecten dit buurtbos ook toegankelijk wordt gemaakt voor de buurtbewoners. Het stadsbestuur kan hierover een overeenkomst sluiten met de eigenaar. In de beschrijving in het Masterplan waarbij men ook een gemeenschapsfunctie voor de vervanging van het vervallen gebouw op het oog heeft, wordt daar zelfs al indirect rekening mee gehouden om het bos een publieke functie te geven.

De overige 20 bomen die men zou willen kappen bevinden zich rechts van de vervallen villa. Ook dat zijn hoogstammige waardevolle bomen. De projectontwikkelaar wil deze vervangen door kleine knotwilgen. Dit verandert helemaal het buurtgezicht en deze knotwilgen hebben niet dezelfde ecologische en klimatologische waarde als oude hoogstammige bomen. Ik zie niet in wat de noodzaak is om deze bomenrij te kappen en wil pleiten voor het behoud daarvan. De waarde van hoogstammige bomen wordt algemeen erkend als een belangrijk element in de strijd tegen de klimaatopwarming. Als het stadsbestuur de ambitie uitspreekt om meer bomen aan te planten in de stad, dan wil dat in de eerste plaats zeggen dat we ervoor moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk bomen worden gekapt.

In het masterplan uit 2012 staat ook het volgende (p.35): “In de totale zone voor wonen (zone 2 en 3) worden minimaal 25 % sociale woningen gerealiseerd.”

In de huidige plannen voorziet de projectontwikkelaar amper 20% aan betaalbare woningen, zogenaamde conventiewoningen. Ik vraag dat het stadsbestuur zich houdt aan het door de gemeenteraad goedgekeurde masterplan en oplegt dat in de plannen minimaal 25% sociale woningen worden gerealiseerd.

In de ingediende voorstellen is het ook nog heel onduidelijk op welke manier dit gaat gerealiseerd worden. In één document in het dossier spreekt men over negen “bescheiden woningen” in een ander document spreekt men over ‘4 sociale eenheden te voorzien als ‘geconventioneerde woningen’.  Daarenboven wordt er vermeld dat deze maar binnen de 10 jaar na de goedkeuring van de vergunning dienen te worden gerealiseerd. Als het stadsbestuur in het Masterplan 25% aan sociale woningen vermeldt, dan is dat vanuit de dringende nood die er in onze stad is aan betaalbare woningen. Deze nood stelt zich nu en mag dus geen tien jaar vooruitgeschoven worden.

 

Om al deze redenen vraag ik u met aandrang om, rekening houdend met huidig bezwaarschrift, deze omgevingsvergunning niet te verlenen.

 

Mag ik u vragen de goede ontvangst van huidig bezwaarschrift te willen bevestigen a.u.b.?

Met de meeste hoogachting,