Inleiding: Voor een stad op mensenmaat

Voor een stad op mensenmaat

Sint-Niklaas is de laatste jaren een stad die bruist, vooral van onderuit. De voorbije jaren is er een warme onderstroom gegroeid in onze stad, tegen het kille besparingsbeleid van het stadsbestuur in. In heel wat acties en initiatieven hebben leden of sympathisanten van de PVDA een voortrekkersrol gespeeld. Wij proberen de sociale golven een megafoon te geven en alle sociale ideeën die leven en broeien in de stad te versterken, vanaf 2019 ook vanuit de gemeenteraad! Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in de wijken (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk (straat). En ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen. Wij geloven in de kracht van mensen.

Geen gerommel in de neoliberale marge

In onze stad hoorde je de voorbije jaren maar één geluid: besparen, besparen en nog eens besparen. Al jaren volgt de ene besparing op de andere privatisering met als gevolg dat de zorg voor mensen lang niet meer voorop staat. We hebben nood aan een sociaal beleid dat de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen, dat de belastingen voor de gewone werkende mensen niet verhoogt en de dienstverlening aan de bevolking versterkt.

Wij kiezen partij voor een stad op mensenmaat, een stad die niet te koop is aan de hoogste bieder, maar die zich organiseert en werkt voor de noden van haar inwoners. Wij kiezen partij voor een stad die niet palavert over betaalbaar wonen, maar er ook echt een punt van maakt. Wij kiezen partij voor een stad waar armoede geen kans meer krijgt, een stad die echt een einde maakt aan de schandvlek dat één op de vijf kinderen moet opgroeien in armoede. Wij kiezen partij voor een stad waar iedereen meetelt, zonder tweederangsburgers, zonder angst, zonder racisme en zonder verdeeldheid.

Wij kiezen partij voor een klimaatneutrale stad die gaat voor een duurzame toekomst. Waarbij het klimaat niet gezien wordt als een probleem, maar waar de stad het initiatief neemt door het opzetten van een stadsbedrijf voor groene energie. Wij sluiten het asbeststort en komen op voor een zonnepark na sanering van deze schandvlek in onze stad. Na regen komt zonneschijn wordt bij ons “na asbeststort komt zonnekracht.” Wij kiezen partij voor een stad die het verkeer uit de knoop haalt en resoluut kiest voor verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers, en voor gratis openbaar vervoer.

Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad veranderen. Wij zijn niet bezig met het verdelen van de macht en de postjes. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met onze stadsvisie. Om ons stadsprogramma te maken, hebben wij een Grote Bevraging georganiseerd bij 710 Sint-Niklazenaren, in een van de grootste enquêtes die ooit in de onze stad werden georganiseerd. Wij toetsen ons programma, we betrekken de mensen: dat is ons DNA. Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij.

Steden op mensenmaat versus steden op centenmaat

Het is hoog tijd dat er in dit land een globaal stedelijk beleid komt, waarbij elke stad haar eigen troeven kan uitspelen. Een coherent beleid met een globale kijk op investeringen en ontwikkeling. Een totaalvisie met overal dezelfde gemeentebelasting en dezelfde belasting op drijfkracht en met een herfinanciering van de steden. Geen beleid dat steden tegen elkaar uitspeelt in een absurde en geldverspillende concurrentieslag.

Het is hoog tijd dat een stad opnieuw beschouwd wordt als een stad, en niet als een marketingtool. Een stad is een plaats waar mensen samen wonen, samen leven, samen werken, zich samen ontspannen. Het woord gemeente komt niet toevallig van ‘gemeenschappelijkheid’. In het Frans is een gemeente ‘une commune’ en niet ‘un supermarché’. Een stadsbestuur moet zorgen dat alle stadsbewoners goed kunnen wonen, goed kunnen leven, zich goed kunnen verplaatsen en ontspannen. De noden van de stadsbewoners en niet de citymarketing moeten centraal staan, dáár moet een stadsbestuur voor zorgen. De neoliberalen hebben de stad gekaapt. Het is hoog tijd dat we de mensen wat meer waarderen. Alle Sint-Niklazenaren hebben recht op de stad, niet alleen die met een dikke portefeuille, maar iedereen. En daarvoor heb je een visie nodig, een totaal andere visie: een publieke visie. Een publieke visie die vertrekt van de mensen en van een rechtvaardige fiscaliteit. Dát is de echte inzet van de verkiezingen. Wat is de beste stadsvisie voor de eenentwintigste eeuw: een stad op centenmaat of een stad op mensenmaat?

Wij kiezen alvast partij. Partij voor een stad op mensenmaat.

Jef Maes
Lijsttrekker PVDA Sint-Niklaas